Stadgar

Stadgar först antagna 2006, inklusive ändringar antagna vid Föreningen Ordfronts ordinarie stämma den 28 maj 2016 i första läsningen och vid Föreningen Ordfronts extra stämma den 26 november 2016 i andra läsningen samt ändringar antagna vid extrastämma den 25 oktober 2021 och vid ordinarie stämma den 11 juni 2022. Här kan du ladda ned föreningens Ordfronts stadgar.

1 Föreningen Ordfront
 1. a) Föreningens namn är Föreningen Ordfront.
 2. b) Föreningen Ordfront är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.
 3. c) Föreningen Ordfront har sitt säte i Stockholm.
 4. d) Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
 5. e) Föreningen skall ha en generalsekreterare som verkställer styrelsens beslut och som inför styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet.
2 Målsättning

Kulturföreningen Ordfront vill med språket, det talade och skrivna ordet, medverka till att människor utvecklar sitt samhällsengagemang och sitt kritiska och självständiga tänkande.

Ordfront vill i den svenska folkbildningstraditionens anda verka för att demokratin ska utvecklas och fördjupas i alla delar av samhället.

Ordfront vill att omtanke och solidaritet ska vägleda samhällsutvecklingen.

Ordfront värnar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Ordfront arbetar med mottot att försvara yttrande- och tryckfriheten.

3 Medlemskap

Medlem i Föreningen Ordfront är var och en som betalat den fastställda årsavgiften.

Rätt till medlemskap tillkommer fysiska personer, som delar Föreningen Ordfronts värdegrund och som har betalat den fastställda avgiften.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller avsiktligt skadar föreningen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Vederbörande äger närvaro- och yttranderätt när ärendet behandlas av styrelsen. En av styrelsen beslutad uteslutning träder i kraft omedelbart. Beslutet skall redovisas för nästa ordinarie stämma, som har att slutligt godkänna uteslutningen eller att upphäva den.

Medlem som utesluts eller utträder äger inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter.

4 Ordinarie stämma
 1. a) STÄMMA: Stämman är Föreningen Ordfronts högsta beslutande organ. Stämman tar beslut om verksamhetsinriktning för Föreningen Ordfront. Ordinarie stämma skall hållas varje år före augusti månads utgång.

Ordinarie stämma skall hållas varje år före augusti månads utgång.

 1. b) DELTAGANDE: Vid stämman har varje medlem – som senast två veckor före stämmodagen erlagt fastställd medlemsavgift och som är närvarande på stämman – yttrande-, förslags- och rösträtt. Dock har den avgående styrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess ansvarsfrihet.

Vid lika röstetal fäller lotten avgörandet.

Anmälan om deltagande skall göras senast två veckor före stämmodagen.

5 DAGORDNING FÖR ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen och dess bolag.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av årsredovisning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen.
 10. Rapporter från föreningsstyrelsen:
  a) Eventuella nya/ändrade tillämpningsanvisningar till stadgarna med förslag till godkännande.
  b) Eventuella uteslutningar av medlem med förslag till godkännande.
 11. Övriga rapporter.
 12. Motioner, med föreningsstyrelsens yttranden, och föreningsstyrelsens förslag (propositioner).
 13. Fastställande verksamhetsplan och budget för innevarande och nästkommande år.
 14. Besluta om medlemsavgifter.
 15. Val av föreningsordförande för två år.
 16. Val av övriga ledamöter i föreningsstyrelsen för två år.
 17. Val av suppleanter till föreningsstyrelsen för ett år.
 18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.
  En av revisorerna och dennas suppleant ska vara medlem i föreningen medan den andra ska vara auktoriserad revisor med suppleant.
 19. Val av valberedning och sammankallande i denna till nästa ordinarie stämma.
 20. Övriga frågor, vilka ej får vara beslutsärenden.
 21. Stämmans avslutande.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst åtta veckor före stämman.

De fullständiga stämmohandlingarna ska finnas tillgängliga för Ordfronts medlemmar på Ordfronts webbplats senast tre veckor före stämman: bokslut för föreningen, verksamhetsberättelse, styrelsens propositioner, motioner med styrelsens yttranden, samt valberedningens förslag till styrelse, ordförande revisorer och suppleanter.

6 Extra stämma
 1. a) FÖRUTSÄTTNING: Extra stämma hålls när minst en tredjedel av föreningens medlemmar, minst hälften av lokalföreningarna, styrelsen eller föreningens båda revisorer så begär med angivet ärende/ärenden.
 1. b) ÄRENDEN: Extra stämma skall endast behandla det/de ärenden som föranlett den extra stämman.

Vid extra stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Det/de i kallelsen angivna ärendena, inklusive eventuella motioner/propositioner i direkt anslutning till detta/dessa ärenden.
 7. Stämmans avslutande.
 8. c) KALLELSE: Styrelsen skall, via Ordfront Magasin eller via e-post och hemsida, kalla alla medlemmar till extra stämma senast sex veckor efter att stadgeenlig begäran om extra stämma kommit styrelsen tillhanda.

Alla medlemmar – som senast två veckor före stämmodagen erlagt fastställd medlemsavgift och som är närvarande på stämman – har yttrande-, förslags- och rösträtt vid extra stämma.

Anmälan om deltagande skall göras senast två veckor före stämmodagen.

 1. d) MOTIONER: Motioner med anledning av – och i direkt anslutning till – det/de ärenden som extra stämman skall behandla skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor efter att kallelsen gått ut.
 2. e) TID: Extra stämma skall hållas tidigast sex veckor och senast åtta veckor efter att kallelsen gått ut.
6 Styrelsen
 1. a) STYRELSEN: Styrelsen är Föreningen Ordfronts högsta beslutande organ mellan stämmorna. Endast medlem är valbar till föreningsstyrelsen och föreningens ordförande. Fast anställda i Föreningen Ordfront eller dess helägda bolag är ej valbara.
 2. b) UPPGIFTER: Styrelsens uppgift är:

– att verkställa stämmobeslut och behandla föreningens strategiska utvecklingsfrågor,

– att förvalta och vårda föreningens tillgångar,

– att samordna och leda föreningens verksamhet,

– att övervaka verksamheten och utse styrelsemedlemmar med direktiv i de bolag eller organisationer som föreningen äger, har delägarskap eller annat engagemang i,

– att utse vice ordförande,

– att utse firmatecknare,

– att vid behov utfärda tillämpningsanvisningar till stadgarna för Föreningen Ordfront samt för lokalföreningarna. Dessa anvisningar skall i efterhand läggas fram för nästa ordinarie stämma för godkännande.

– Att utse representanter till bolagsstämma i de aktiebolag som är helägda av Föreningen Ordfront respektive att utse ombud till andra stämmor i bolag och organisationer som föreningen har engagemang i.

– Att tillsammans med valberedningen utse ny ledamot i styrelsen eller valberedningen om någon av de av stämman valda avgår under mandatperioden.

 1. c) DELEGATION: Styrelsen får delegera beslutanderätt till arbetsutskottet och anställda i Föreningen Ordfront samt till lokalföreningar i frågor som rör den lokala verksamheten.
 2. d) LEDAMÖTER: Styrelsen består av det antal ledamöter och suppleanter som stämman beslutar, dock att antalet ordinarie ledamöter skall vara lägst sju och högst femton.

Antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara ojämnt. Ordföranden väljs för två år. Ledamöterna i övrigt väljs för två år, så att hälften väljs på en och samma stämma. Suppleanter väljs för ett år och inträder i den ordningsföljd som stämman beslutar. Styrelsen äger rätt att vid behov till sig adjungera ytterligare personer, som deltar i styrelsens sammanträden med förslags- och yttranderätt.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

 1. e) SAMMANTRÄDEN: Styrelsen sammanträder regelbundet eller när föreningsordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna så begär. Styrelsen skall sammanträda inom 30 dagar efter stämman för att konstituera sig.
7 Arbetsutskottet
 1. a) ALLMÄNT: Styrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott bestående av föreningsstyrelsens ordförande, vice ordförande och ytterligare minst en ledamot av föreningsstyrelsen. Ständigt adjungerad till arbetsutskottet skall vara generalsekreterare eller liknande. Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är att förbereda styrelsesammanträden genom att bereda ärenden och utarbeta dagordning till dessa sammanträden samt att vara rådgivande i löpande ärenden.
 2. b) BOLAG: Arbetsutskottet skall till föreningsstyrelsen föreslå styrelseledamöter till de bolag eller organisationer som föreningen äger, har delägarskap eller annat engagemang i.

Arbetsutskottet ska – inom ramen för vad aktiebolagslagen och annan lagstiftning kräver – till föreningsstyrelsen ge förslag till direktiv för de utsedda styrelseledamöterna i de bolag eller organisationer som föreningen äger, har delägarskap eller annat engagemang i. Arbetsutskottet kan vid behov – om det gäller frågor av brådskande natur eller frågor som av konkurrensskäl eller andra skäl är särskilt känsliga – själv ge sådana direktiv; sådana direktiv ska i efterhand redovisas för föreningsstyrelsen.

8 Lokalt arbete
 1. a) LOKAL VERKSAMHET: Ordfronts medlemmar kan – i Föreningen Ordfront namn och med utgångspunkt i föreningens målsättningsparagraf – bedriva lokalt föreningsarbete och lokal verksamhet. Det kan ske i form av stadgeenligt bildade lokalföreningar eller i form av arbetsgrupper.
 2. b) LOKALFÖRENING: En lokalförenings stadgar och geografiska verksamhetsområde skall vara godkända av Föreningen Ordfronts styrelse. Stadgarna skall till karaktär och målsättning ansluta till Föreningen Ordfronts stadgar.

Varje medlem i Föreningen Ordfront, bosatt inom lokalförenings område, har rätt att delta i lokalföreningen.

Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ. Lokalföreningen skall ha årsmöte före februari månads utgång.

 1. c) LOKAL ARBETSGRUPP: Inom en lokal arbetsgrupp, som kan bildas för något särskilt projekt, skall utses en person som ansvarar för kontakten med Föreningen Ordfronts styrelse och föreningskansliet.
 2. d) KONTAKTPERSON: I övrigt utses kontaktpersoner, vilka skall godkännas av Föreningen Ordfronts styrelse.
9 Valberedning

Ledamot i valberedningen skall vara medlem i föreningen. Ledamot i valberedningen får sitta i valberedningen i högst tre år i rad. Ordinarie ledamot i föreningens styrelse kan inte ingå i valberedningen. Antalet ledamöter i valberedningen skall vara minst tre. Inte mer än en fast anställd i föreningen kan ingå i valberedningen.

Valberedningen skall eftersträva mångfald i föreningsstyrelsen.

Valberedningen skall till ordinarie stämma föreslå val av stämmoordförande, val av styrelse, styrelseordförande, revisorer och suppleanter samt lägga fram förslag till ny valberedning för nästa mandatperiod.

10 Revisorer

Revisorerna skall fortlöpande granska verksamheten i föreningen. Räkenskaper för föreningen och dess bolag skall ställas till revisorernas förfogande senast sex veckor före ordinarie stämma.

11 Stadgar

Ändring av föreningens stadgar – med undantag av denna paragraf – beslutas med 2/3 majoritet av två på varandra följande stämmor, varav minst den ena skall vara ordinarie stämma. Mellan stämmorna skall minst tolv veckor ha förflutit.

Förslag till stadgeändring kan endast tas upp till behandling på stämman om det väckts i form av proposition eller motion.

Ändring av denna paragraf kan endast beslutas av två på varandra följande ordinarie stämmor, med trefjärdedels majoritet på vardera stämman.

12 Upplösning

Förslag om upplösning av Föreningen Ordfront får endast framläggas till ordinarie stämma och skall vara styrelsen tillhanda senast tolv veckor före stämman.

Föreningen kan inte upplösas med mindre än att två på varandra följande ordinarie stämmor så beslutar, med på vardera stämman minst tre fjärdedels majoritet.

Fördelningen av föreningens tillgångar vid upplösningen beslutas av stämman.

Tillämpningsföreskrift

Tillampningsforeskriftkrift till Föreningen Ordfronts stadgar, antagen av Ordfronts föreningsstyrelse den 23 april 2005.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen