Anatomy of a Genocide

25 mars 2024 – originalspråk: engelska 

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, av Francesca Albanese, som presenterades inför FN:s råd för mänskliga rättigheter under mars månad 2024, rörande situationen i Gaza. Rapportören Francesca Albanese rapporterar om de palestinska områdena som har varit ockuperade sedan 1967. 

Mer än fem månader nu av intensiva militära operationer har Israel förstört Gaza. Över 30 000 har mördats, varav mer än 13 000 är barn, och 71 000 skadats, många med livsavgörande stympningar. 80 % av hela befolkningen i Gaza har tvångsförflyttats, tusentals familjer har förlorat flera familjemedlemmar eller blivit totalt utplånade. Människorna i Gaza har varken kunnat sörja eller begrava sina släktingar, utan tvingas istället lämna kropparna i de sönderfallna hemmen, på gatan eller under rasmassorna. Utöver de tusentals män som har frihetsberövats och fängslats, där de systematiskt har utsatts för omänsklig tortyr och förnedrande behandlingar. Albanese menar att detta är ett oöverskådligt och kollektivt trauma som kommer att vara i flera generationer framåt. Genom analytiska metoder av den israeliska politiken i angrepp på Gaza samt utövandet av de systematiska våldsmönstren, har Albanese kunnat komma fram till rapportens slutsats att det finns rimliga skäl att tro att tröskeln som indikerar Israels folkmord är uppfylld. 

En nyckelfaktor för rapportens slutresultat är att den israeliska militära ledningen och de israeliska soldaterna avsiktligt har försvagat samt förvrängt jus in bello-principerna genom att undanhålla deras skyddande funktioner i ett försök att legitimera folkmordsvåld mot det palestinska folket. 

Introduktion 

  1. I denna rapport tar Francesca Albanese, den särskilda rapportören om situationen för mänskliga rättigheter i det palestinska territoriet som ockuperats sedan 1967 (”opt”), upp brottet folkmord som begåtts av staten Israel (”Israel”) i oPt, särskilt i Gazaremsan, sedan den 7 oktober 2023. Eftersom Israel förbjuder hennes besök baseras denna rapport på data och analyser från organisationer på plats, internationell rättsvetenskap, utredningsrapporter och samråd med berörda individer, myndigheter, civilsamhället och experter. 
  1. Den särskilda rapportören fördömer bestämt de brott som Hamas och andra palestinska väpnade grupper begick i Israel den 7 oktober och uppmanar till ansvarsskyldighet och frigivning av gisslan. Denna rapport granskar inte dessa händelser, eftersom de ligger utanför den geografiska räckvidden av hennes mandat. Den undersöker inte heller situationen på Västbanken, inklusive östra Jerusalem. 
  1. Sedan det införde belägringen av Gaza 2007, vilket skärpte den stängning som införts sedan 1993, har Israel, ockupationsmakten, utfört fem stora attacker före den nuvarande. 
  1. På dag 9 hade denna attack redan orsakat fler dödsfall (2 670) än Israels tidigare dödligaste krig mot Gaza, 2014 (2 251). Endast en bråkdel av massmordet, den allvarliga skadan och hänsynslösa, livshotande tillstånden som tillfogats palestinier under de följande fem månaderna av överfall kan fångas i denna rapport. 
  1. Oberoende FN-experter, forskare och stater, inklusive Sydafrika inför Internationella domstolen (ICJ), har varnat för att handlingar som begåtts i denna senaste attack kan innebära folkmord. ICJ fann en rimlig risk för ”irreparabel skada” för palestiniernas rättigheter i Gaza, en skyddad grupp enligt folkmordskonventionen, och beordrade bland annat Israel att ”vidta alla åtgärder inom dess makt” för att förhindra folkmordshandlingar, förhindra och bestraffa uppvigling till folkmord, och säkerställa akut humanitär hjälp. 
  1. Till sitt försvar har Israel hävdat att dess uppträdande är förenligt med internationell humanitär rätt (IHL). Ett nyckelresultat i denna rapport är att Israel strategiskt har åberopat IHL-ramverket som ”humanitärt kamouflage” för att legitimera sitt folkmordsvåld i Gaza. 
  1. Kontexten, fakta och analys som presenteras i denna rapport leder till slutsatsen att det finns rimliga skäl att tro att tröskeln som indikerar Israels folkmord är uppfylld. Mer allmänt indikerar de också att Israels handlingar har drivits av en folkmordslogik som är integrerad i dess bosättar-koloniala projekt i Palestina, vilket signalerar en tragedi som förutsagts. 

Slutsatser 

Rapporten har kunnat dra slutsatser om de folkmordshandlingar som godkändes och inverkan av folkmordsavsikter, något som skett i form av uttalanden som utfärdats av högre militära och statliga tjänstemän. Rapporten har även kunnat fastställa att Israel har försökt dölja sitt beteende av fientligheter som sanktionerar begånget av internationella brott som IHL-lydiga. Genom att ändra perspektiv av IHL:s sedvanliga regler, inklusive åtskillnad, proportionalitet och försiktighetsåtgärder, har Israel de facto behandlat en hel skyddad grupp och dess livsuppehållande infrastruktur som ”terrorist” eller ”terroriststödjande”, och därmed förvandlat allt och alla till antingen ett mål eller en sidoskada. Dödbar eller förstörbar, på så sätt är ingen palestinier i Gaza säker per definition. Detta har haft förödande, avsiktliga effekter, kostat tiotusentals palestinier livet, förstört livsstrukturen i Gaza och orsakat irreparabel skada för hela befolkningen. 

Albanese summerar sin slutsats med följande: “Israels folkmord på palestinierna i Gaza är ett eskalerande skede av en långvarig kolonial process för utplåning av bosättare. I över sju decennier har denna process kvävt det palestinska folket som en grupp – demografiskt, kulturellt, ekonomiskt och politiskt – och försökt tränga undan det och expropriera och kontrollera dess mark och resurser. Den pågående Nakba måste stoppas och åtgärdas en gång för alla. Detta är en imperativ skyldighet till offren för denna mycket förebyggbara tragedi, och till framtida generationer i det landet.” 

Rekommendationer 

Den särskilda rapportören uppmanar medlemsstaterna att genomdriva förbudet mot folkmord i enlighet med deras icke-avvikelsebara förpliktelser. Israel och de stater som har varit delaktiga i vad som rimligen kan anses utgöra folkmord måste hållas ansvariga och ge motsvarande skadestånd för förstörelsen, döden och skadan som tillfogats det palestinska folket. 

Rapportören Albanese rekommenderar medlemsstaterna att: 

(a) Omedelbart genomföra ett vapenembargo mot Israel, eftersom det verkar ha misslyckats med att följa de bindande åtgärder som beordrades av ICJ den 26 januari 2024, såväl som andra ekonomiska och politiska åtgärder nödvändiga för att säkerställa en omedelbar och varaktig vapenvila och för att återställa respekten för internationell rätt, inklusive sanktioner. 

(b) Stödja Sydafrika som har tillgripit FN:s säkerhetsråd enligt artikel 94(2) i FN-stadgan efter Israels bristande efterlevnad av de ovan nämnda ICJ-åtgärderna. 

(c) Agera för att säkerställa en grundlig, oberoende och öppen utredning av alla brott mot internationell rätt som begås av alla aktörer, inklusive sådana som motsvarar krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmordsbrottet, inklusive: (i) samarbeta med internationellt oberoende fakta-undersökningsmekanismer för att hitta och utreda ansvariga; (ii) omedelbart hänskjuta situationen i Palestina till ICC, till stöd för dess pågående utredning; (iii) fullgöra sina skyldigheter enligt principerna om universell jurisdiktion, säkerställa verkliga utredningar och lagföring av individer som misstänks ha begått, eller medverkat till eller medverkat till att begå internationella brott, inklusive folkmord, med början i deras egna medborgare. 

(d) Säkerställa att Israel, såväl som stater som har varit delaktiga i folkmordet i Gaza, erkänner den kolossala skadan som åsamkats, förbinder sig till icke-upprepning, med åtgärder för att förebygga, fullständiga skadestånd, inklusive hela kostnaden för återuppbyggnaden av Gaza, för vilka inrättandet av ett skaderegister med åtföljande verifierings- och masskravsprocess rekommenderas. 

(e) Inom generalförsamlingen, utveckla en plan för att få ett slut på det olagliga och ohållbara status quo som utgör grundorsaken till den senaste upptrappningen, som slutligen kulminerade i folkmordet i Gaza, inklusive genom återuppbyggnaden av FN:s specialkommitté mot apartheid för att på ett omfattande sätt ta itu med situationen i Palestina och vara redo att genomföra diplomatiska, ekonomiska och politiska åtgärder enligt Förenta nationernas stadga om Israel inte följer efterlevnaden. 

(f) På kort sikt och som en tillfällig åtgärd, i samråd med staten Palestina, sätta in en internationell skyddsnärvaro för att begränsa det våld som rutinmässigt används mot palestinier i det ockuperade palestinska territoriet. 

(g) Se till att UNRWA finansieras ordentligt för att kunna möta palestiniernas ökade behov i Gaza. 

Den särskilda rapportören uppmanar högkommissariens kontor för mänskliga rättigheter att öka sina ansträngningar för att få ett slut på de nuvarande grymheterna i Gaza, bland annat genom att främja och korrekt tillämpa internationell rätt, särskilt folkmordskonventionen, inom ramen för oPt som en helhet.  

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen